“Becikowe” jest niezależne od tego czy dziecko urodziło się z wadą serca, ale musi się ono urodzić żywe. Świadczenie przysługuje w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Może zostać przyznane matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Wniosek o jego wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieka faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
Warunkiem przyznania świadczenia jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego w kwocie 1922,00 zł. na osobę.

Aby uzyskać becikowe należy złożyć następujące dokumenty:

  1. wypełniony wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi, który można pobrać w jednostce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub na stronie internetowej MOPS-u
  2. zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, który można pobrać w jednostce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub na stronie internetowej MOPS-u – wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka.
  3. dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką  prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego – oryginał do wglądu lub zaświadczenie) – dotyczy wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną.
  4. jeżeli członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oświadczenie o dochodzie za 2014 rok.
  5. oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym wszystkich członków rodziny za 2014 rok.
  6. jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka (dzieci), należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie  lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał + kopia).
  7. zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów roku 2014 (jeżeli postępowanie egzekucyjne było prowadzone a otrzymana kwota alimentów jest niższa niż ta wynikająca z wyroku) (oryginał).

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2014 lub po tym roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty potwierdzające utratę dochodu, takie jak np.: zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy, zaświadczenie organu emerytalno – rentowego i PIT wystawiony przez ten organ, świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT wystawiony przez właściwy organ, akt zgonu czy dokument potwierdzający utratę prawa do danego świadczenia oraz wysokość utraconego dochodu.

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2014 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2014 roku. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2014 roku. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć: zakończenie urlopu wychowawczego, uzyskanie prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy, uzyskanie zatrudnienia – stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, uzyskanie zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej, rozpoczęcie działalności gospodarczej, wznowienie działalności gospodarczej po okresie zawieszenia, uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia, uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny po roku 2014 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić OBLIGATORYJNIE. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany, a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.