Bezpłatny dowóz do szkół i przedszkoli.

Każda gmina, na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, zobowiązana jest zapewnić niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży bezpłatny dowóz do przedszkoli i szkół ewentualnie zwrot kosztów dojazdu.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W przedszkolach i placówkach oświatowych funkcjonują zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka do czasu podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną. Warunkiem objęcia dziecka stosownymi zajęciami jest wydanie przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną; zaś w przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia mogą być prowadzone w grupach liczących 2 do 3 dzieci wraz z ich rodziną.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

Tego rodzaju pomoc oferowana jest rodzinom, w których przynajmniej jedno dziecko jest niepełnosprawne i które w związku z niepełnosprawnością dziecka wymagają wsparcia ze strony osób drugich. Celem przyznania pomocy w tej postaci jest wsparcie rodziny w sposób umożliwiający ograniczenie negatywnego wpływu niepełnosprawności dziecka na kształtowanie wzajemnych relacji członków rodziny oraz na funkcjonowanie rodziny w środowisku społecznym.

Usługi opiekuńcze kierowane są nie tylko w stronę niepełnosprawnego dziecka ale całej rodziny zaś świadczą je osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

W przypadku gdy dochód w rodzinie na jednego członka nie przekracza kwoty 514,00 zł usługi opiekuńcze są realizowane nieodpłatnie. W pozostałych przypadkach wysokość opłaty uzależniona jest od dochodu rodziny.

Wybrane zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

  1. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – turnusy organizowane są na terenie kraju; trwają co najmniej 14 dnia; muszą się odbyć w okresie objętym orzeczeniem o niepełnosprawności i rozpocząć w roku kalendarzowym, w którym dana osoba uzyskała dofinansowanie.
  2. dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w zależności od stwierdzonej niepełnosprawności pod warunkiem posiadania udziału własnego w wysokości 20% łącznej kwoty wartości sprzętu
  3. dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – pod warunkiem posiadania udziału własnego w wysokości 5% całkowitych kosztów przedsięwzięcia

Pomoc finansowa

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji przysługuje:

  1. matce lub ojcu dziecka
  2. opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka
  3. osobie uczącej się przez 10 miesięcy w roku przez okres pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Dodatek wynosi dla dziecka do ukończenia 5 roku życia wynosi 80,00 zł miesięcznie a powyżej 5 roku życia – 100,00 zł miesięcznie.