Kiedy urodzisz dziecko z wrodzoną wadą serca możesz starać się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności swojego dziecka i jego stopniu oraz związanych z tym uprawnień.

Dla dzieci do 16 roku życia można uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności, a jeśli do 16 roku życia nie starałeś się o takie orzeczenie dla swojego dziecka to po ukończeniu tego wieku można wystąpić o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który  powoływany jest przez Prezydenta danego miasta a działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

Orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia wydaje się na potrzeby uzyskania:

 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • korzystania z ulg i uprawnień.

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym lub znacznym) wydaje się dla osób, które ukończyły 16 rok życia, na potrzeby:

 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia,
 • uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej,
 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
 • uzyskania karty parkingowej,
 • świadczeń z pomocy społecznej,
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • uzyskanie przez opiekuna dziecka świadczenia pielęgnacyjnego,
 • ulg i uprawnień.

Warto wiedzieć, iż wskazane powyżej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu.

Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności nie wypłaca świadczeń finansowych. Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność. Otrzymane w Zespole orzeczenie należy złożyć we właściwej instytucji – Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, przyznającej świadczenia lub ulgi.

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osoby do 16 roku życia) lub o stopniu niepełnosprawności (dla osoby powyżej 16 roku życia)
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),
 • dokumentację medyczną: badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z pobytów w szpitalu. Dokumenty medyczne należy złożyć w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach. Kserokopie dokumentu może również uwierzytelnić (poświadczyć zgodność z oryginałem) pracownik Powiatowego Zespołu, któremu należy okazać do wglądu oryginał.

Niezbędne druki (wniosek i zaświadczenie lekarskie) można otrzymać w siedzibie danego Zespołu lub pobrać ze strony internetowej.

Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności nie podlega opłatom a orzeczenie jest wydawane w formie decyzji administracyjnej. Orzeczenie wydawane jest w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy. Od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Odwołanie nie podlega opłatom.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Zespół wystawia legitymację osoby niepełnosprawnej wyłącznie na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Aby otrzymać legitymację należy złożyć:

 • wniosek o wydanie legitymacji,
 • orzeczenie w oryginale,
 • jedno aktualne zdjęcie (tylko w przypadku osoby powyżej 16 roku życia, legitymacja dziecka jest bez zdjęcia).

Jeżeli masz pytania, czegoś nie rozumiesz, coś chcesz uszczegółowić – napisz do nas