Po urodzeniu dziecka możesz skorzystać z następujących urlopów:

  1. urlopu macierzyńskiego
  2. urlopu rodzicielskiego
  3. urlopu ojcowskiego
  4. urlopu wychowawczego

Urlop macierzyński przysługuje aktualnie w wymiarze 20 tygodni, a w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka w jednym porodzie może wynosić nawet aż 37 tygodni.

Mama jest zobowiązana wykorzystać pierwsze 14 dni urlopu macierzyńskiego a pozostałą jego częścią może dowolnie dzielić się z ojcem dziecka. W przypadku np. pobytu matki dziecka w szpitalu bądź jej śmierci z urlopu macierzyńskiego mogą skorzystać inni członkowie najbliższej rodziny.

W trakcie korzystania z urlopu macierzyńskiego rodzice mogą pracować maksymalnie na pół etatu. W takiej sytuacji urlop zostanie proporcjonalnie wydłużony, np. jeżeli w trakcie 8 tygodni matka wykorzystuje urlop macierzyński łącząc go  z praca to faktycznie wykorzysta tylko 4 tygodnie pełnoetatowego urlopu. Zatem urlop macierzyński zostanie wydłużony nawet do 64 tygodni.

W trakcie trwania urlopu macierzyńskiego pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpił początek urlopu. Świadczenie to przysługuje również matkom, które prowadzą własną działalność gospodarczą w wysokości 80 % średniego wynagrodzenia uzyskanego w ostatnich  12 miesiącach.

W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca od zakończenia jego pobierania okres pobierania zasiłku zostaje wydłużony o czas, w którym przysługiwałby jej zasiłek macierzyński.

Urlop rodzicielski przysługuje rodzicom dziecka bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Wymiar tego urlopu wynosi 32 tygodnie bądź 34 w przypadku urodzenia przy jednym porodzie więcej niż jednego dziecka. Z urlopu rodzicielskiego będą mogli korzystać każdy z rodziców osobno bądź łącznie oboje rodzice, ale jego wymiar w takiej sytuacji nie może przekroczyć wskazanego powyżej.

Urlop może być wykorzystany jednorazowo lub w częściach, ale maksymalnie do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 rok życia. 16 tygodni życia będzie można wykorzystać w dogodnym dla rodziców terminie, który nie przypada bezpośrednio po poprzedniej części.

Urlop rodzicielski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty: ……

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy.

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

Podobnie jak w przypadku urlopu macierzyńskiego również w przypadku łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu nie dłużej jednak niż do 64 lub 68 tygodni.

Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko. Wymiar tego urlopu wynosi do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

1) do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo

2) do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Jest udzielany na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty: ……. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Urlop wychowawczy przysługuje matce lub ojcu dziecka bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub w okresie późniejszym maksymalnie do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 rok życia.

Jest udzielany na wniosek pracownika, który należy złożyć najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem urlopu. Przysługuje w wymiarze 3 lat, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego istnieje możliwość skorzystania z dodatkowego urlopu wychowawczego również w wymiarze do 3 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Urlop wychowawczy jest bezpłatny, ale osoba, która z niego korzysta podlega ubezpieczeniu społecznemu pokrywanemu z budżetu państwa.

Osoba, która przebvwa na urlopie wychowawczym i dodatkowo pobiera zasiłek rodzinny, może ubiegać się o dodatek wychowawczy, który przysługuje przez okres 24 miesięcy kalendarzowych, 36 miesięcy w przypadku urodzenia przy jednym porodzie więcej niż jednego dziecka lub 72 miesięcy kalendarzowych w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.